Tarikh: 3 Julai 2017 (5 JAM)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 3 Julai 2017 (6 JAM)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 3 Julai 2017 (12 JAM)

Daerah: Johor Bahru, Johor

Tarikh: 4 Julai 2017 (5 JAM)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 5 Julai 2017 (5 JAM)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 6 Julai 2017 (5 JAM)

Daerah: Muar, Johor

Tarikh: 11 Julai 2017 (23 JAM)

Daerah: Johor Bahru, Johor